رفتن به محتوا

گروه ایران دومینو با همکاری موسسه نشاط آوران امید زنجان برگزار می کند:

اولین ورکشاپ تخصصی دومینو در زنجان!

اولین مسابقات دومینو در زنجان!

مدرسین:

جناب آقای مجید عظیمی، سرکار خانم مدرسی 

پوستر اصلی