رفتن به محتوا

قائم شهر پایتخت دومینو ایران بازهم رکوردی جدید زد…

این بار بیش از ۱۵۰۰ دانش آموز قائم شهر در مسابقات شهرستانی شرکت کردند…

در این مسابقات از لحاظ برگزاری هم رکورد شکنی شد! نزدیک به ۴۰۰ تیم در یک سالن در دو روز در دوبخش ابتدایی و متوسطه به رقابت پرداختند.