رفتن به محتوا

ایران دومینو با همکاری انجمن معماری دانشگاه مازندران برگزار می کند:

ورکشاپ تخصصی دومینو

۱۶ و ۱۷ اردیبشهت ۱۳۹۴

در دانشکده هنر و معماری

 domino-umz-irdomino