مقایسه دومینوها

دومینوهای مختلف فروشگاه چه تفاوتی با هم دارند؟

انواع دومینو - مقایسه دومینو
دومینو حرفه ای

دومینو حرفه ای

وزن : ۸.۷ تا ۹.۱ گرم

عرض : ۲۴ میلیمتر

طول : ۴۸ میلیمتر

ضخامت : ۷.۵ میلیمتر

قابل استفاده با ابزار رپید : بله

قابل استفاده با کمان : بله

دارای قالب چیدمان اختصاصی : بله

دومینو نیمه حرفه ای

دومینو نیمه حرفه ای

وزن : ۴.۴۴ گرم

عرض : ۲۴ میلیمتر

طول : ۴۸ میلیمتر

ضخامت : ۷.۵ میلیمتر

قابل استفاده با ابزار رپید : بله

قابل استفاده با کمان : بله

دارای قالب چیدمان اختصاصی : بله

دومینو ایکس

دومینو ایکس

وزن : ۲۹ گرم

عرض : ۴۸ میلیمتر

طول : ۹۶ میلیمتر

ضخامت : ۱۵ میلیمتر

قابل استفاده با ابزار رپید : خیر

قابل استفاده با کمان : خیر

دارای قالب چیدمان اختصاصی : خیر

دومینو تخته ای

دومینو پلانکس

وزن : ۹.۹ گرم

عرض : ۲۴ میلیمتر

طول : ۱۲۰ میلیمتر

ضخامت : ۷.۵ میلیمتر

قابل استفاده با ابزار رپید : بله

قابل استفاده با کمان : بله

دارای قالب چیدمان اختصاصی : بله

مینی دومینو

مینی دومینو

وزن : ۱.۱ گرم

عرض : ۱۲ میلیمتر

طول : ۲۴ میلیمتر

ضخامت : ۴ میلیمتر

قابل استفاده با ابزار رپید : خیر

قابل استفاده با کمان : خیر

دارای قالب چیدمان اختصاصی : بله

میکرو دومینو

میکرو دومینو

وزن : ۰.۸ گرم

عرض : ۵ میلیمتر

طول : ۱۰ میلیمتر

ضخامت : ۲ میلیمتر

قابل استفاده با ابزار رپید : خیر

قابل استفاده با کمان : خیر

دارای قالب چیدمان اختصاصی : خیر